လူဆိုတာ ဆိုဆိုက္တီး သတၱဝါ (Society animal)


...........အဖြဲ႔
...........အဖြဲ႔
............အဖြဲ႔

ဘယ္အဖြဲ႔အထဲမွ မပါခ်င္တဲ႔လူေတြလည္း
သူတို႔ခ်င္း ေပါင္းမိေတာ႔
"ဘယ္အဖြဲ႔အထဲမွ မပါတဲ႔" အဖြဲ႔ေလး ျဖစ္သြားတာပဲ။
လူဆုိတာ ဆိုဆိုက္တီး သတၱဝါ။

Post a Comment