မနက္စာ စားအၿပီး ေက်ာင္းဝန္းက်င္ တိုးရ္


ဇင္ေဝေသာ္၊ သစၥာနီ၊ ဓမၼဂဂၤါ။Post a Comment