ဓမၼဂဂၤါနဲ႔ ဇင္ေဝေသာ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ ၁၀၀၊ ေရွ႕ဆုံးအတန္းက အဟမ္း အဟမ္း ဓမၼဂဂၤါနဲ႔ ဇင္ေဝေသာ္
(ေပးပို႔သူ Hnin Net)အမွတ္ေပးေနတဲ႔ သစၥာနီက ဒီမွာ။ ေဆာရီးပဲ။ အခုမွ ဖုန္းထဲကေတြ႔ရ။
 

Post a Comment