ကမ္းလက္ေဝါေပၚမွာ


ကမ္းလက္ေဝါေပၚမွာ ဦးသန္းေရႊကိုေတာင္ ဆဲခြင္႔မျပဳပါ ခင္ဗ်ား။

Post a Comment