ဒါက အတုလား၊ အစစ္လား ဟ


ဒါက အတုလား၊ အစစ္လား ဟ။
မလုပ္ မလုပ္နဲ႔၊ လုပ္မယ္လုပ္ေတာ႔လည္း
ဖိအားမေပးဘဲ ဝင္လုပ္တာဆိုရင္ေတာ႔ နပသ က ထိုင္မေနဘဲ ထသြားလိုက္တာမ်ိဳးပဲ။
ဝမ္းနည္းစရာ။ တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္စီစစ္ၾကည့္ဖို့ေကာင္းတယ္။

ကမ္းလက္ shared Maha Thumana's photo.


Post a Comment