စကၤာပူကလူေတြ သေဘာတူၾကပါ႔မလား......


အေဆာက္အဦေတြက (HDB) "Highly Dangerous Building"
အစိုးရပါတီက (PAP) "Pay And Pay"
ပညာေရးကေတာ႔ (MOE) "Money Only Environment"
ဘဏ္က်ျပန္ေတာ႔ (POSB) "Permanently Owing Some Banks"
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက (MOH) "Money Operating Hospital"
ဘ႑ာေရး စီမံပုံက (CPF) "Cash Prior To Funeral"
နာမည္ႀကီး ဆင္တိုဆာကေတာင္ (SENTOSA) "So Expensive And Nothing To See Actually" တဲ႔။

Post a Comment