ဓမၼာစရိယရဟန္းသာမေဏမ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္း (ဓမၼဂဂၤါ)


Intensive Course for Dhammacariya Monks
ဓမၼာစရိယရဟန္းသာမေဏမ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္း
====================

ဓမၼဂဂၤါဗုဒၶဘာသာပါဠိေကာလိပ္တြင္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ား မၾကာမီ စီစဥ္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍
ယခု ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၀ါဆိုအမီ ဓမၼာစရိယရဟန္းသာမေဏမ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္သြားမည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္ေတာ္မူၾကမည့္ (သို႕မဟုတ္) ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳေတာ္မူၾကမည့္ ဓမၼာစရိယရဟန္းသာမေဏမ်ားအတြက္
၁) အေရးေပၚအဂၤလိပ္စာ
၂) စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာ
၃)ကြန္ျပဴတာနည္းပညာျဖင့္ ဓမၼျဖန္႕ေ၀ျခင္း
၄)ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမိုင္း
စေသာဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ပတ္လ်င္ တစ္ၾကိမ္၀ိပႆ နာနည္းစံုေလ့လာအားထုတ္ၾကရမည္။

သင္တန္းကာလအတြင္း
တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၊ ပိဋကတ္တိုက္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္
ဗုဒၶသာသနိကပထဝီဝင္ေနရာမ်ားသို႕ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးမည္။

သင္တန္းကာလ ( ၆) လျဖစ္သည္။
လက္ခံမည့္သင္တန္းသား အပါး (၂၀)
သင္တန္းဝင္ခြင့္ ျမန္မာစာေျဖဆိုရမည္။

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း သက္ေတာ္သံုးဆယ္ထက္မႀကီးေသာ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲရက္ သီးျခားေၾကျငာမည္။

ဓမၼဂဂၤါဗုဒၶဘာသာပါဠိေကာလိပ္
=====================
အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္သည္
ေရႊျပည္ႀကီး၏ တစ္ေန႕ေရႊ တစ္ေန႕ေငြ အေျခအေနေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။
---------------------------=----------
The Dream will come true!

Shared from 
ဓမၼ ဂဂၤါ's post.

Post a Comment