ဟူး.............ခုမွ စိတ္ေအးရေတာ႔တယ္။


အစ ဓမၼဂဂၤါ အြန္လိုင္းဗီဇာ
အခု ဆရာသစၥာနီ အြန္လိုင္းဗီဇာ။

သႏၲရသ လြင္ျပင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၁၀၀
မူအားျဖင္႔ သေဘာေပါက္ပါၿပီ။

Post a Comment