ဘာသာဝင္ေတြအေၾကာင္း


ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြက ဘာသာေရးအေၾကာင္း၊ ေဂါ႔ဒ္အေၾကာင္းကို ဟာသေရးရင္ ရယ္စရာအေနနဲ႔ ရယ္လိုက္ၾကတယ္။

ဗုဒၶဘာသာက ဒါမ်ိဳးက ေနာက္စရာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ဝင္ေငါက္ၾကတယ္၊ နည္းနည္း ပိုကဲသူက ဆဲတယ္။
မြတ္စလစ္ကေတာ႔ ေခါင္းျဖတ္သတ္လိုက္တယ္။

ဒါက ဘာသာဝင္ေတြအေၾကာင္းပါပဲ။

Post a Comment