ေမြးၾက ေမြးၾက


ေမြးၾက ေမြးၾက ဆိတ္မလာခင္ ေမြးၾက
ေမြးၾက ေမြးၾက ျမင္းမသြားခင္ ေမြးၾက
တရုတ္နဲ႔ေဟာင္ေကာင္က မိခင္ေတြ။

Post a Comment