ဆရာေတာ္ ဓမၼဂဂၤါ ပထမဆုံးေန႔ Home visit ကို လိုက္ပါခ်ီးေျမႇာက္ေပးခဲ႔


ဆရာေတာ္ ဓမၼဂဂၤါ ပထမဆုံးေန႔ Home visit ကို လိုက္ပါခ်ီးေျမႇာက္ေပးခဲ႔သည္။ ေဂါပက ဥကၠ႒မိသားစု။Post a Comment