အန္ေပါင္းက ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့


အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ လို႔သာ ဘုရားေဟာၿပီး အန္ေပါင္း ပရမာ လာဘာ လို႔ မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ လက္ေပၚ ေႂကြက်လာတဲ့ သစ္သီးကိုသာ စားေတာ့အံ့ ဆိုၿပီး အျပင္မထြက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။

Post a Comment