ေန႔သန္႔စင္ရာ အခန္းေလး


ဒါကေတာ့ ေန႔သန္႔စင္ရာ အခန္းေလးေပါ့။ စာေရးလို႔ေကာင္းတယ္။ စကားေျပာစရာရွိရင္ေတာ့ အျပင္ထြက္ေျပာလိုက္တယ္။


Post a Comment