ဝႈိက္ကပ္ကိစၥရဲ႕ သဲလြန္စလို႔ ယူဆရင္
ဒါကေတာ႔ ဒီေန႔ စထရိတ္တုိင္းမ္းေဆာင္းပါးပါ။ ရိုဟိန္ဂ်ာျပသနာကို အေျခခံေ ရးသားၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံက(ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္) မွ အလိုမရွိတဲ႔ အတြက္ သူတို႔ ရဲ႕ ထြက္ေပါက္က အျခားႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးျခင္းလို႔အဆုံးသတ္ ထားတယ္။
အံ႔ဩစရာက ေနာက္ဆုံးအပိုင္းမွာ ျမန္မာအထက္တန္းအရာရွိ ေျပာထားတဲ႔စကားပါ။ ပုံ ၂ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သူတို႔သေဘာအရ တိုင္းရင္းသား အိုင္ဒင္တတီေတြကို ပယ္ၿပီး (ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ရိုဟိန္ဂ်ာ စသည္) ျမန္ မာ ဆိုတဲ႔အမည္တစ္ခုေအာက္မွာပဲ ရွိေနဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတဲ႔ စကားပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေမာက္မာလိုက္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ကမၻာ႔ ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးသလဲဆိုတာ သိသာလွပါတယ္။
ရုပ္ပိုင္း စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြံ႕ျဖိဳးဆုံးပါဆိုတဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာေတာင္ ဂ်ဴး အေမရိကန္၊ အာဖရိကန္ အေမရိကန္၊ အာရွ အေမရိကန္ စတဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အိုင္ဒင္တတီေတြနဲ႔ တြဲေနတာကို သတိထားမိပုံ မရဘူး။
တိုင္းရင္းသားေတြကို စည္းရုံးႏိုင္မွာက ႏိုင္ငံသားစိတ္ပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ ရတာကို ဂုဏ္ယူလိုစိတ္ပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္အိုင္ဒင္တတီေတြကို သတ္ပစ္လို႔မရသလို ရခဲ႔ရင္လည္း မလုပ္အပ္ပါဘူး။

ရွမ္းျမန္မာ၊ ရခိုင္ျမန္မာ၊ ခ်င္းျမန္မာ စသည္ ရွိေနႏိုင္တယ္။ သူဟာ ရွမ္းက ရွမ္း၊ ရခိုင္ကရခိုင္ပဲ ရွိေနရမယ္။ သူ႔ကို ရွမ္းမဟုတ္၊ ရခိုင္မဟုတ္ လုပ္လို႔ မရဘူး။ မလုပ္အပ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားအမည္ေတြထဲ မသိမသာ ရိုဟိန္ဂ်ာ ပါထည့္လိုက္တဲ႔စကားက အခု ဝႈိက္ကပ္ကိစၥရဲ႕ သဲလြန္စလို႔ ယူဆရင္ ရသြားတယ္။
အဂၤလိပ္လိုက မေျပာႏိုင္၊ သူကပဲ လြဲေနတာလား၊ ဘာသာျပန္က လြဲျပန္တာ လား။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကေမာက္ကမေတာ႔ အေတာ္ႏိုင္တဲ႔ အစိုးရပါပဲ။

Post a Comment