အေမရိကန္ေ ဒၚလာရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး


အေမရိကန္ေ ဒၚလာရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ စကၤာပူေဒၚလာ ႏြမ္းေနရင္လည္း ေငြလဲလို႔ မရေတာ႔ပါဘူး။ ဒါက ကိုယ္ေတြ႔ပါ။ ဆရာသမားဆီမွာ လဲလို႔မရတဲ႔ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀ တန္ႏွစ္ရြက္ ရွိေနဆဲလို႔ ထင္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တာက ေဒၚလာတန္ဖိုးက သိပ္ျမင္႔ေနျခင္း၊ မိမိလဲေပးလိုက္တဲ႔ ေဒၚလာက တစ္ခုခုဆိုရင္ သူတို႔စိုက္ေလ်ာ္ရမယ္႔ ပမာဏက ဘဏ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ သိပ္မ်ားေနျခင္းေၾကာင္႔လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဒၚလာအရြက္ႀကီးေလေလ သစ္ဖို႔လိုေလေလ သေဘာေပါ႔။ ဘဏ္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈ၊ ဒီလို စိုးရိမ္မႈမရွိရေအာင္ သူတို႔ကို အာမခံေပးထားတဲ႔ စနစ္မရွိမႈေၾကာင္႔လို႔ ဆိုရင္ မွန္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။Post a Comment