မိတ္ေဆြရင္းလို႔ သတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆုံး အေၾကာင္းသုံးရပ္


မိတ္ေဆြရင္းလို႔ သတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆုံး အေၾကာင္းသုံးရပ္ လိုအပ္သည္ထင္ပါသည္။
၁။ စကားေျပာရတာ အဆင္ေျပျခင္း(နားလည္မႈ ရွိျခင္း)
၂။ အခန္းထဲမွာ အမႈိက္ ပိုရႈပ္ျခင္းနဲ႔
၃။ ဒီေနရာထားတဲ့ပစၥည္း ဟိုေနရာ ေရာက္ေနတတ္၊ ဟိုေနရာက ပစၥည္း ဒီေနရာ ေရာက္ေနတတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
(ဆိုလိုသည္မွာ ေခါင္းအုံး၊ အိပ္ယာခင္းကို တသသလုပ္ေနတတ္ေသာ မိတ္ေဆြ၏ အိပ္ယာေပၚ တက္အိပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ စိတ္မရဲတတ္ၾကေပ)

Post a Comment