လူငယ္ေျခက် (စိုင္းထီးဆိုင္)

မိုက္တယ္ဟ။ နားေထာင္ၾကည့္။ စိုင္းခန္းလိတ္၊ စိုင္းထီးဆိုင္ ငယ္မူငယ္ေသြး။
တကယ္ ရယ္သံ၊ ရႈိက္သံ အုပ္အုပ္နဲ႔ သေရာ္၊ ေဆာ္ထားတာ။

 

Post a Comment