ပြဲဦးထြက္ "စု" ဋီကာ (ဆရာသစၥာနီေပးတဲ႔ ေခါင္းစဥ္)


ကမ္းလက္ အမည္နဲ႔ စာေပထုတ္ေဝခြင္႔ရၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
ပြဲဦးထြက္ "စု" ဋီကာ (ဆရာသစၥာနီေပးတဲ႔ ေခါင္းစဥ္) သိ္ပ္မၾကာမီ ထြက္ပါမယ္။
ဆရာေပါင္းစုံပါ။ သစၥာနီ၊ ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) စသည္။

Post a Comment