နံျပားေလးတစ္ခ်ပ္


ကမ္းလက္ shared RFA Burmese's video.
 မေျပာသင္႔တဲ႔ စကားေလးကို ၿမိဳခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အစာအိမ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္သြား လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။
သင္ မႀကိဳက္ေစဦးေတာ႔ နံျပားေလးတစ္ခ်ပ္ ၿမိဳခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အစာအိမ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား သြားလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။

မေျပာသင္႔တဲ႔ စကားေလးကို ၿမိဳခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အစာအိမ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္သြား လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္ မႀကိဳက္ေစဦးေတာ႔ နံျပားေလးတစ္ခ်ပ္ ၿမိဳခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အစာအိမ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား သြားလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။

Post a Comment