ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ


ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကို လက္ခံတာက ေကာင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကေန လုံးဝ အျမတ္မရဘဲ လက္ေလ်ွာ႔လိုက္ရတာ က ေပ်ာ႔ညံ့ရာေရာက္သလို
ရာႏႈန္းျပည့္ရမွ ဆိုတာကလည္း တင္းမာလြန္းရာေရာက္ပါတယ္။
နဂိုစီေယးရွင္း (Negotiation) ညွိႏိုင္းမႈအထဲမွာ ကြန္ပရိုမိုက္ဇ္ (compromises) ႏွစ္ဖက္ အေလ်ွာ႔ေပးရမႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ဘယ္ေတာ႔မွ ရာႏႈန္းျပည့္ မရတတ္ပါဘူး။

Post a Comment