ဒါက အတည္လား၊ ေနာက္တာလားကမ္းလက္ shared Hmuu Zaw's photo.
ဒါက အတည္လား၊ ေနာက္တာလား။ မႈးေဇာ္နာမည္ျမင္ရင္ မေသခ်ာလို႔ေမးရတာပါ၊ ေနာက္တာလား၊ အတည္လား?


Post a Comment