သမိုင္းကိုၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲရာမွာ


သမိုင္းကိုၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲရာမွာ အနည္းဆုံး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

၁။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ သမိုင္းတြင္စ ကာလဦးကေန လက္ရွိ အေျခအေန ကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း။ (အေသးစိပ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေဖာ႔ကပ္ မလုပ္)
၂။ သမိုင္းကို အဆစ္ဆစ္ကန္႔သတ္ၿပီး ေလ႔လာမႈ။ (အေသးစိပ္ ကို ေဖာ႔ကပ္လုပ္)

တစ္အေပၚ အေလးထားမႈေပါ႔သြားရင္ တိက်မႈ နည္းသြားတယ္။
ႏွစ္အေပၚ အေလးထားမႈေပါ႔သြားရင္ အတိတ္ရဲ႕ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သြားတယ္။

ဟင္နရီ ကစ္ဆင္းဂ်ား။
The World Order. Sept, 12014

Post a Comment