ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ စီးပြားေရး အက္သစ္


၁။ အနာကုလာစ ကမၼႏၲာနဲ႔
၂။ အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ
ဒီမဂၤလာႏွစ္ပါးက အသက္ေမြး ဝမ္ေၾကာင္းမႈနဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္လို႔ ယူဆရင္ ရတယ္။
အတိုဆုံးကေတာ႔ တစ္က ကုသိုလ္သိပ္မရ၊ ဝမ္းဝ။ ႏွစ္က ကုသိုလ္လည္းရ ဝမ္းလည္း ဝ။


ဆိုပါဆို႔။ နယ္ပယ္အက်ဥ္းဆုံးကို ၾကည့္ပါ။ ေတာင္သူတစ္ေယာက္က သူ႔ႏြားကို ေရာင္းရ၊ လဲရထပ္ရေတာ႔မယ္။
(၁) စဥ္းစားပုံက ဒီႏြားကို ဘယ္သူ႔ေရာင္းရင္ ေငြပိုရမလဲ။ ဘယ္သူနဲ႔ အလဲ အထပ္လုပ္ရင္ အျမတ္ပိုက်န္မလဲ။
(၂) စဥ္းစားပုံက ငါ႔ႏြားကိုဝယ္မယ္႔သူက ႏြားကို သနားတတ္သူ၊ ပုံမွန္ အစာေကၽြး၊ ပုံမွန္ ခိုင္းသူ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ခိုင္းဖို႔ပါဆိုၿပီး သားသတ္ရုံပို႔မယ္႔သူ မဟုတ္တာ ေသခ်ာရဲ႕လား။

နယ္ပယ္ အက်ယ္ဆုံးကိုၾကည့္ရင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေပါ႔။ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔နဲ႔ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံရေတာ႔မယ္။
(၁) စဥ္းစားပုံက ဘယ္အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္ အျမတ္ အစြန္း ပိုရမလဲ။
(၂) စဥ္းစားပုံက စီးပြားေရးကရလာတဲ႔ အျမတ္အစြန္းေတြကို ဒီ အစိုးရက ဘယ္မွာသုံးစြဲမွာလဲ။ သူ႔အာဏာၿမဲဖို႔၊ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ဖို႔သုံးစြဲသြားမွလား။

ၾကည့္ရဲရင္ အဲသေလာက္အထိ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
(ေရွးေဟာင္းမဂၤလာနဲ႔ ေခတ္သစ္လူမႈ ဒိုင္မင္းရွင္း)

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment