ဟဲဟဲ။ လုပ္ေပါက္ကေတာ႔။


 
ေၾသာ္ ၊
ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ။

ဒါဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တဲ့ ။

ဂ်ပန္တကၠသိုလ္နဲ႔မေပါင္းခင္ စာလံုးေပါင္းမွန္ေအာင္ေပါင္းၾကပါဗ်ာ။ ။
 
 
 

Post a Comment