ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ


"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ရန္သူကို အျမစ္ပါမက်န္ ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္တယ္" လို႔ ေမာင္းခ်ဓားကေလးက အဆိုျပဳတယ္။
"ဟင္႔အင္း၊ ဟင္႔အင္း။ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး။ ႏွလုံးသားခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ ဆက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ခ်င္း အေပးအယူညွိယူတာမ်ိဳးသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ျဖစ္ တယ္"
လို႔ ေခါင္းတခါခါနဲ႔ ပန္းကေလးက ျငင္းသတဲ႔။
ဒီကိစၥ သူတို႔ ေဆြးေႏြလာလိုက္ၾကတာကလည္း
ကမၻာေျမရဲ႕လူသားပ်ိဳးခင္း
ေလးဖက္တြားသြားစကတည္းက တဲ႔ေလ။

(ညီမေလးကိုေျပာမိတဲ႔ ပုံျပင္မ်ားမွ)

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment