ဘာသာစကား၊ စနစ္နဲ႔ ပညာေရး


တစ္။ မိမိရဲ႕ ဘာသာစကားတစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဘယ္တိုင္းရင္းသားကမွ သေဘာ မတူတတ္။
ႏွစ္။ အစိုးရတိုင္းကလည္း ဘာသာစကားတစ္ခုထဲကိုပဲ အဓိက သင္ၾကားမႈ ဘာသာအျဖစ္ လက္ခံလိုၾကတယ္။
သေဘာတူညီမႈ အျပည့္အဝ ဘယ္ေတာ႔မွ မရတတ္။

တစ္။ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္ (အစိုးရက အျပည့္အဝ နည္းပါး) ေထာက္ပံ႔မႈေပးနဲ႔
ႏွစ္။ မဲရစ္တိုကေရစီ (ကိုယ္စြမ္းရင္ ကိုယ္ယူ) ကလည္း ပညာေရးမွာ အေရးပါတယ္။
ဘယ္လမ္း ေရြးမလဲ။

တစ္က တိုးအားေလ်ာ႔ေစတယ္။ အေမရိကန္တို႔ စကၤာပူတို႔ မႀကိဳက္၊ မလိုက္။ လူေတာ္ေတြကို မစည္းရုံးႏိုင္၊ လူေတာ္၊ လူခ်မ္းသာေတြ ထြက္သြားတတ္။

ႏွစ္က လူတန္းစား ကြာဟမႈ ႀကီးထြားေစတယ္။ စီးပြားေရး တိုးအားပိုေကာင္း။ မီလ်ံနာေတြ ပိုထြက္။ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈ ပိုရွိ။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုျပင္းထန္။

ပညာေရးသုံး ဘာသာစကားနဲ႔ပတ္သက္ရင္ "ကံ" လည္းလိုတယ္။
ျပင္သစ္ကိုလိုနီေတြဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေလာက္ ကံ မေကာင္းၾက။
ဒါက စူပါ ပါဝါ အေရႊ႕အေျပာင္းကိစၥ။
ေနာက္ေန႔မွ အက်ယ္ ေဆြးေႏြးပါမယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment